Dla autorów

UWAGA KOMUNIKAT 

Nowe obszary tematyczne – wracamy!

Naszym głównym celem jest upowszechnianie wyników badań naukowych, które prezentowane są w publikowanych na naszych łamach artykułach i esejach. Dlatego też, w trosce o wysoką jakość publikacji oraz poszanowanie dla tradycji czasopisma, postanowiliśmy powrócić do wyznaczanych co pół roku obszarów tematycznych. Jeśli jednak ktoś z potencjalnych autorów lub autorek pracuje już nad tekstem, który nie zmieści w proponowanych aktualnie obszarach, prosimy o kontakt z redakcją – postaramy się stworzyć możliwość publikacji.

Proponowane obszary tematyczne:

  1. Oblicza patriotyzmu.
  2. Między Wschodem a Zachodem.
  3. Zjawisko populizmu.

Na artykuły lub recenzje czekamy do 31 grudnia 2017 r. Numer zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja „Refleksji”

UWAGA! Zmianie ulegają dotychczasowe wymagania redakcyjne wobec tekstów kierowanych do publikacji, w tym m.in. sposób wykonywania przypisów, które powinny być zgodne z tzw. systemem „oksfrodzkim”. Szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są w pliku PDF.

Jesteśmy otwarci na różnorodne formy publikacji: artykuły naukowe, eseje, recenzje książek, wywiady, relacje z wydarzeń naukowych oraz tłumaczenia. Objętość artykułów i esejów nie powinna przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie, interlinia 1,5); objętość recenzji i relacji – 4 stron. Jedynym kryterium kwalifikowania tekstów do publikacji jest ich wartość merytoryczna w kontekście proponowanych obszarów tematycznych danego numeru pisma.

Każdy tekst nadsyłany do publikacji musi spełniać wymogi redakcyjne. Teksty niespełniające tych wymogów będą odsyłane autorom z prośbą o dokonanie poprawek. Każdy materiał powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, jego afiliacją instytucjonalną, a także zawierać informacje kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word 2003 (DOC) lub OpenOffice (ODT). Należy je kierować na adres e-mail:  refleksje@amu.edu.pl

Autorzy wszystkich nadsyłanych materiałów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze. Dodatkowo, powinna się w nim znaleźć informacja o tym, iż przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko ghostwriting (zachodzi w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (w sytuacji, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Przesyłając materiał do publikacji wraz z podpisanym oświadczeniem autorzy akceptują również politykę Open Access przyjętą przez czasopismo Refleksje. Zgodnie z założeniami tej polityki, czasopismo zapewnia rozpowszechnianie opublikowanych w Refleksjach artykułów poprzez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej oraz w bazach referencyjnych, w których Refleksje są indeksowane. Dzięki tym działaniom znacznie zwiększa się liczba osób, które uzyskują dostęp do treści publikowanych na łamach Refleksji.

The next issue (1/2018) of journal will be dedicated to the following subjects:

1. Faces of patriotism / Modern patriotism;
2. Between East and West;
3. Populism;

Deadline for sending publication proposals: December 31th, 2017. The issue will be published in June 2017

We are open for various forms of publications: articles, essays, book reviews, interviews, reports and translations. Articles and essays should not be longer than 15 pages (1800 characters per page, interline 1.5); reviews and reports should be 4 pages or less.

Every publication proposal must meet editorial requirements, otherwise it will be send back to author. Every material should be accompanied by information about the author: first and last name, represented academic institution, exact correspondence address, including telephone number and e-mail.

The papers should be saved in Microsoft Word 2003 format (DOC). All materials should be sent on e-mail address: refleksje@refleksje.edu.pl.

The authors of all texts are obliged to submit a signed statement of the transfer of copyright to the publication and of the independent preparation of the text and its original character.