Procedura recenzowania

  1. Redakcja dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność ich tematyki z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
  2. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powoływany jest redaktor tematyczny odpowiedzialny za jego wstępną recenzję.
  3. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.
  4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny dostępny na stronie internetowej czasopisma. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
  5. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Lista recenzentów (2013-2016)

dr Małgorzata Adamik-Szysiak
dr Izolda Bokszczanin-Gołaś
dr Janusz Grygieńć
dr Filip Ilkowski
dr Alina Kaszkur
dr hab. Krzysztof Kowalczyk
dr Elżbieta Lesiewicz
dr Wojciech Maguś
dr Kamil Minker
dr Andżelika Mirska
dr Marek Rewizorski
dr Remigiusz Rosicki
dr Katarzyna Walkowiak
dr Miłosz Babecki
prof. dr hab. Andrzej Czajowski
dr Maria Nowina Konopka
dr Łukasz Kubisz-Muła
dr hab. Magdalena Ratajczak
dr hab. Tomasz Słomka